Regulamin Media Społecznościowe
REGULAMIN zabaw/konkursów w mediach społecznościowych & Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem ZABAW jest fp Przeszyjmytorazem,

https://www.facebook.com/PrzeszyjmyToRazem

Sponsorem jest fp/strona:
https://www.facebook.com/PrzeszyjmyToRazem

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Zabawach na fp

https://www.facebook.com/PrzeszyjmyToRazem

3. Zabawa, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej 'Regulaminem'), skierowana jest do użytkowników Facebook (zwanych dalej: ‘Użytkownikami’), którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie PL.

4. Udział w Zabawie jest nieodpłatny i podlega jedynie warunkom określonym w Regulaminie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

5. W Zabawie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Zabawie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W Zabawie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Przeszyjmytorazem.

7. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

§ 2. Czas trwania Zabawy

Zabawa trwa w terminie określonym w danym poście z Zabawą


§ 3. Ogólne zasady i warunki uczestnictwa w Zabawie oraz nagrody


1. Wzięcie udziału w Zabawie jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.


2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Uczestnikiem Zabawy może być każda osoba, która spełni jednocześnie poniższe warunki: - jest użytkownikiem Facebook; - jest fanem profilu Organizatora i Sponsora (przez fanów rozumie się osoby, które polubiły określone w poście z Zabawą profile); - Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obrażających inne osoby, nie może naruszać praw osób trzecich. W przypadku wykrycia naruszenia, Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie lub pozbawić uczestnika ewentualnego prawa do nagrody w konkursie.


3. Zabawa odbywa się na fp Przeszyjmytorazem


4. Nagrody:


Nagrody opisane są lub pokazane w każdym poście z Zabawą


5. Zadanie w Zabawie określone jest w każdym poście z Zabawą


6. Komisja dokona oceny zgłoszeń uwzględniając zaangażowanie Uczestnika w poście z Zabawą i wyłoni zwycięzcę


7. Zwycięzca zgłasza się do sponsora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej. Nagrody zostaną wysłane na podany adres przez zwycięzcę po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów


8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.


9. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Zabawą jest Organizator. Celem zebrania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Zabawy. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z Zabawą, a w szczególności do ogłoszenia wyników Zabawy. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Zabawie, jak i wysyłkę nagród.


10. Organizator jest podmiotem, który w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy/Sponsora wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem Zabawy i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.


11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z ustawą z dnia 29. października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883)., na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Zabawy.


12.Dodanie zgłoszenia w Zabawie jest równoznaczne z :


Posiadaniem praw autorskich przez Uczestnika do danego tekstu lub zdjęcia


13. Odbiór nagrody (zgłoszenie się po nagrodę) przysługuje Zwycięzcy w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników. Warunkiem odbioru jest przesłanie Organizatorowi pełnych danych adresowych Zwycięzcy na jakie ma zostać zrealizowana wysyłka. W przypadku nie przesłania danych adresowych Zwycięzca traci prawo do nagrody i przepada ona na rzecz Sponsora. Sponsor nie ma obowiązku przyznania nagrody kolejnej osobie.


14. Wyniki Zabaw podane będą na fp Przeszyjmytorazen, do 7 dni od zakończenia Zabawy ( w przypadku zdarzeń losowych o opóźnieniu zostaną poinformowani uczestnicy)


15. Sponsor ma 30 dni na wysłanie nagrody do Zwycięzcy.


16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązania przez Sponsora.


§ 4. Nadzór nad przebiegiem Zabawy


1. W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Zabawy, Sponsor oraz Organizator wyznaczą Komisję, do której zadań należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Zabawy, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Zabawą, przyznawaniem nagród itp.


§ 5. Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Zabawy.


2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.


3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Zabawy i obowiązuje do czasu jej zakończenia.


4. Zabawa prowadzona jest wyłącznie na terenie PL.


5. Nadzór nad Zabawą sprawuje Organizator.


6. Zarówno Uczestnicy Zabawy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów


7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie.

8. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, czyli RODO. Informuję, że wchodząc na moją stronę FP

https://www.facebook.com/PrzeszyjmyToRazem

przyjmujesz do wiadomości poniższe:


1) Administratorem ww. strony jest osoba fizyczna, Dominika Basiak właścicielka fp Przeszyjmytorazem oraz strony www.przeszyjmytorazem.pl


2) Każdy, kto zostawia komentarz (również z załącznikami w postaci zdjęć) na ww. stronach , wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska, nick’a


3) Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne. Dane można w każdym momencie usunąć.


4) Biorąc udział w organizowanych przez Administratora rozdaniach/konkursach, które w żaden sposób nie są powiązane z Fb, wyrażasz zgodę na:


a) publikację swoich danych – imię i nazwisko lub nick – w celu ogłoszenia zwycięzcy,


b) przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu i inne) wyłącznie dla celów wysyłki nagrody


5) ww. dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do Administratora poprzez opcję: „wyślij wiadomość” na profilu na Fb, lub do sponsora oznaczonego w wynikach danego konkursu a po wysyłce nagrody i/lub potwierdzeniu jej odebrania, zostaną usunięte.


8) Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że dotyczy to usługi księgowej, pocztowej, kurierskiej, statystycznej, analitycznej


Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Dokładna polityka prywatności znajduje się na mojej stronie www.przeszyjmytorazem.pl/regulamin


Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.